5
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฎาคม 2566 [1 - 31 กรกฎาคม 2566]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่นที่ 96 (วันเสาร์) [22 กรกฎาคม 2566 - 7 ตุลาคม 2566]
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่นที่ 79 (วันอาทิตย์) [25 มิถุนายน - 10 กันยายน 2566]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [24 มิถุนายน 2566 - 7 ตุลาคม 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2566 [1 - 30 มิถุนายน 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2566 [1 - 31 พฤษภาคม 2566]
รายวิชา โภชนาการเพื่อความงามและการชลอวัย [13 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก Plus รุ่น 6 (วันอาทิตย์) 75 ชั่วโมง  [14 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2566]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [25 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 มิถุนายน 2566 ]
 

 
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น6 (วันอาทิตย์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 6 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ในเมนู 5 mother sauces,3 Cold Sauces ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหานานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10102 และ 10304 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น198 (วันอาทิตย์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น198 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีในหัวข้อ ลักษณะของอาหารไทย การแยกประเภทอาหาร 4 ภาค ฯ ณ ห้องบุญชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับคณาอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์วฤติยา สมทะนะ และ อาจารย์วันทนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมไทย รุ่น1 (วันเสาร์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1(วันเสาร์) โดยมี อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรรัตน์ เป็นวิทยากรผู้สาธิต ณ ห้อง10304 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารจีน ในเมนู "เกี๊ยวแบบจีน"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักพระราชวังและคณะ เข้าร่วมในกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารจีน ในเมนู "เกี๊ยวแบบจีน" โดยมี อาจารย์เหวย หยู่ปิง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ภายใต้โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการและบุคลากรสำนักพระราชวัง โดยมีข้าราชการและบุคลากรสำนักพระราชวังเข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup