5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น6 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 6 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ในเมนู 5 mother sauces,3 Cold Sauces ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหานานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000129
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup