5
Prev
Next
 
การสอนการประกอบอาหารไทย ณ โรงแรม NINA HOTEL KOWLOON EAST เมืองฮ่องกง
 

วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากสถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในการไปสอนการประกอบอาหารไทยให้กับเชฟชาวฮ่องกง ณ ห้องอาหาร I-O-N โรงแรม NINA HOTEL KOWLOON EAST เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมอาหารไทยในลักษณะกึ่งบุฟเฟ่ต์ (Thai-themed Semi Buffet) โดยกำหนดจักิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -15 กันยายน 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความนิยมอาหารไทย สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและวัตถุดิบของประเทศไทยให้แก่บุคลากรในวงการอาหารและสาธารณชนฮ่องกง รวมทั้งส่งเสริมอำนาจนุ่มนวล (soft power) ด้านอาหารของไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในระยะยาว โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและโรงเรียนการเรือนจึงได้ประสานงานและมอบหมายให้ อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี เดินทางไปเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารไทยโดยการสาธิตและฝึกปฎิบัติให้กับเชฟของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินงานได้รับความชื่นชมและการตอบรับอย่างดีจากประชาคมชาวฮ่องกง

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 กรกฏาคม 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000040
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup