5
Prev
Next
 
หลักสูตรอาหารไทย รุ่น190(เสาร์)
 

หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 190 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง 

อบรมตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 22 ตุลาคม 2565
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยหลายท่าน อบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการจัดการวัตถุดิบ การคํานวณต้นทุน และราคาอาหาร หลักการสุขาภิบาลการจัดการด้านธุรกิจร้านอาหาร การแกะสลักจัดตกแต่งอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลั
ยสวนดุสิต โดยมีรายนามวิทยากรดังนี้

 


ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
รายวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว
รายละเอียดวิชา : 
การสื่อสาร ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานครัว อาหาร ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการนำเสนออาหาร โดยมีอาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
รายวิชา : 
ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 
รายละเอียดวิชา : ลักษณะของอาหารไทย การแยกประเภทอาหาร อาหาร 4 ภาค  การจัดรายการอาหารให้สอดคล้องกัน การประกอบอาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน เครื่องแกงประเภทต่างๆ สมุนไพรและเครื่องเทศ โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 3 
วันที่ 6 สิงหาคม 2565

รายวิชา : การจัดการด้านธุรกิจร้านอาหารไทย 

รายละเอียดวิชา : ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร รูปแบบของการบริการ การจัดการและบริหารงานต่างๆ การควบคุมคุณภาพ  การจัดซื้อ การกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบและปริมาณ  การตรวจรับ เก็บรักษาและเบิกจ่าย การคำนวณต้นทุน และราคาอาหาร โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001508
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup