5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ข้าวเหนียวมูนหน้ากระฉีก ขนมต้ม(สีเขียว สีดอกอัญชัน) และขนมใส่ไส้ ณ องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000211
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup