Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 81 (วันเสาร์) [19 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2561 [1 -30 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 163 - 164 [รุ่น 163 (วันเสาร์) : 12 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 61 รุ่น 164 (วันอาทิตย์) : 17 มิถุนายน - 23 กันยายน 61]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 31 (วันเสาร์) [5 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2561 [1 - 31 พฤษภาคม 2561]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [เมษายน 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2561 [1 - 30 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 80 (วันอาทิตย์) [1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561]
 

 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราภรณ์ เปี่ยมชูชาติ และอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทยและอาหารเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน"รุ่นที่ 1
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน"รุ่นที่ 1 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก
วันที่ 20 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานครนายก เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer
วันที่ 19 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเมนูอาหาร ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตเสมือนจริงงานการทำขนมไทยในงานต้อนรับการประชุมสัมมนาของ UNWTO
วันที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเสมือนจริงงานการทำขนมไทยในงานต้อนรับการประชุมสัมมนาของ UNWTO ต่อทางตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารอิตาเลียนให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากร ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับ  H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชฑูตภูฎานประจำประเทศไทย
วันที่ 5 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ได้ให้การต้อนร้บ H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชฑูตภูฎานประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
สาธิตและสอนเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer
วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU The Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0795319
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup