Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน ธันวาคม  2557  [1 - 28 ธันวาคม 2557]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 57 [13 ธันวาคม 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน พฤศจิกายน  2557  [1 - 30 พฤศจิกายน 2557]
หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่นที่ 21 [11 มกราคม - 12 มีนาคม 2558]
 

 
งานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของห้างสรรพสินค้า ทีสแควร์ (ตั้งฮั่วเส็ง) ในงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการเขตบางพลัดเป็นผู้เปิดงาน...
workshopการจัดการด้านอาหารและโภชนาการพนักงานเรือ
ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จัด บรรยายวิชาการ โดย Chef Olivier Jacques Castella
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ LE CLUB จัดบรรยายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดัง Chef Olivier Jacques Castella ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติ ความเป็นมาของเชฟชื่อดัง และ ความรู้เรื่องอาหารฝรั่งเศส...
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล
วันที่ 28 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิตรผล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้...
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0046534
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup