Prev
Next
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 133 - 134 [13 มิถุนายน - 11 ตุลาคม 2558]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 60  [14 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน มิถุนายน 2558 [1-30 มิถุนายน 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน พฤษภาคม 2558 [1-31 พฤษภาคม 2558]
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น โดยมีอ.นคร แซ่สี เป็นวิทยากร
 อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา
โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของร้านอาหาร”ชิงช้าชาลี”
งานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี ณ สยามพารากอน
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0114101
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup