Prev
Next
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2561 [1 - 30 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2561 [1-31 มีนาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 67 (วันเสาร์) [24 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 161 - 162 [รุ่น 161 (วันเสาร์) : 3 มีนาคม - 9 มิถุนายน 61 รุ่น 162 (วันอาทิตย์) : 22 เมษายน - 15 กรกฎาคม 61]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [ตุลาคม - ธันวาคม 2560]
 

 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันทำอาหารแห่งเกาะบาหลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันทำอาหารแห่งเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถ ขันสี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสูตรมาตรฐานอาหารไทย "รสไทยแท้"
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสูตรมาตรฐานอาหารไทย "รสไทยแท้" ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 3 สถาบันอาหาร
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล โดยร่วมงานกับ World City Links เมืองลอนดอน
11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โครงการ World City Links ประเทศสหราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาชาวอังกฤษจำนวน 14 คน เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีความเป็นอยู่ของชาวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12-15 กุมภาพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0757043
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup