Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2561 [1 - 31 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2561 [1 -30 กันยายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน สิงหาคม 2561 [1 - 31 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 69 (วันเสาร์) [22 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 83 (วันเสาร์) [4 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 167 - 168  [รุ่น 167 (วันเสาร์) : 6 ตุลาคม 61 - 12 มกราคม 62 รุ่น 168 (วันอาทิตย์) : 4 พฤศจิกายน 61 - 3 กุมภาพันธ์ 62]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
 

 
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมไทยให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง
สาธิตการทำขนมและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ไร้ไขมันทรานส์ภายใต้งาน"สื่อสายใย สานหัวใจแม่ลูก"ให้กับThai PBS
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดสาธิตการทำขนมและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ไร้ไขมันทรานส์ภายใต้งาน"สื่อสายใย สานหัวใจแม่ลูก" ให้กับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
อบรมหลักสูตรอาหารยุโรป 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรป 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 205 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมไทยให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 67 คนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0863259
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup