Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน กันยายน  2557 [6 - 28 กันยายน 2557]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 56 [9 พฤศจิกายน 2557 - 18 มกราคม 2558]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 125 - 126 [30 ส.ค. - 28 ธ.ค.57]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน สิงหาคม 2557 [2 - 31 สิงหาคม 2557]
 

 
อบรมการประกอบอาหารไทย Guilford Young College
อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ และ อาจารย์ศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประกอบอาหารไทยที่ Guilford Young College ทัสมาเนีย ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย...
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ เมือง    มุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทยให้แก่พ่อครัวของโรงแรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายการบริโภคอาหารไทยในเมืองมุมไบ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก...
อบรมการทำอาหารไทยให้บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดการเปิดอบรมการทำขนมไทยสำหรับพนักงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์ Carnation จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร....
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0024619
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup