Prev
Next
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 58 [8 กุมภาพันธ์  - 19 เมษายน 2558]
หลักสูตรระยะสั้น ไอศกรีม 1 [11 - 12 ธันวาคม 2557]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 129 - 130 [24 มกราคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน ธันวาคม  2557  [1 - 28 ธันวาคม 2557]
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ประนอม (พฤศจิกายน 2557)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisineและผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแม่ประนอม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร
งานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของห้างสรรพสินค้า ทีสแควร์ (ตั้งฮั่วเส็ง) ในงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการเขตบางพลัดเป็นผู้เปิดงาน...
workshopการจัดการด้านอาหารและโภชนาการพนักงานเรือ
ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จัด บรรยายวิชาการ โดย Chef Olivier Jacques Castella
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ LE CLUB จัดบรรยายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดัง Chef Olivier Jacques Castella ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติ ความเป็นมาของเชฟชื่อดัง และ ความรู้เรื่องอาหารฝรั่งเศส...
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0055195
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup