Prev
Next
หลักสูตรระยะสั้น ไอศกรีม 2 [14 - 15 มกราคม 2558]
หลักสูตรอาหารจานหวาน (Modern Dessert) รุ่นที่ 4 [22 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน มกราคม  2558 [1 - 31 มกราคม 2558]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 58 [8 กุมภาพันธ์  - 19 เมษายน 2558]
 

 
นักศึกษาจาก Guildford Young College ฝึกงานด้านอาหารไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 นักศึกษาจาก Guildford Young College รัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Joshua Mikoda และ Mr. Charlie Bird ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานกับทางโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การสาธิตอาหาร โดย Chef Glenn Dentice
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา โดย Chef Glenn Dentice ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาหารให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร โดย Chef Stephane Jakig
Advance French Cooking โรงเรียนการเรือนจัดทำโครงการ "แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน Ferrandi ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก Chef Stephane Jakig เป็นวิทยากร
ถ่ายรายการดารา...ศาสตร์
วันที่ 22-23 พ.ย. 57 บริษัท สานฟ้า จำกัด ผู้ผลิตรายการดาราศาสตร์ ได้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศาสตร์แห่งอาหารไทย
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0062367
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup