Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน ตุลาคม  2557  [4 - 26 ตุลาคม 2557]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 127 - 128 [15 พฤศจิกายน 2557 - 15 มีนาคม 2558]
หลักสูตรอาหารจานหวาน (Modern Dessert) รุ่นที่ 3 [15 พฤศจิกายน 2557 - 24 มกราคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน กันยายน  2557 [6 - 28 กันยายน 2557]
 

 
Workshop Lin
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ Thailand Culinary Academy และ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลลิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่คู่แม่ลูก เนื่องด้วยโอกาสเดือนแห่งวันแม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ชัชชญา รักตะกนิษฐ...
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีนให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ อาหารว่างจีีน ใหักับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)...
อบรมการประกอบอาหารไทย Guilford Young College
อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ และ อาจารย์ศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประกอบอาหารไทยที่ Guilford Young College ทัสมาเนีย ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย...
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ เมือง    มุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทยให้แก่พ่อครัวของโรงแรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายการบริโภคอาหารไทยในเมืองมุมไบ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก...
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0034101
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup